Algemene Voorwaarden - MaryFotografie

1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van MaryFotografie.
1.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en vóór de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door MaryFotografie worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES
2.1. U kiest voor Mary Fotografie omdat mijn stijl van fotograferen u aanspreekt. Mijn manier van werken is ongedwongen en gemoedelijk. Bij voorkeur leg ik mens en dier het liefste vast zoals ze zijn, zodat de onderlinge band zichtbaar is.
2.2. Uit iedere fotoreportage zal de fotograaf  een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. MaryFotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te sturen. U kunt geen beroep doen op de eventueel overige foto's.
2.3. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
2.4. Zorg dat uw dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone dieren. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
2.5. De foto’s worden z.s.m. na de fotoreportage online gezet. U ontvangt hiervoor een link per e-mail. U kunt hieruit kiezen welke foto’s u wilt laten afdrukken en/of waarvan u een digitaal bestand wilt kopen. De foto's worden naar uw e-mailadres gestuurd WeTransfer en zijn één week te downloaden.
2.6. Uw foto's worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard.

3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES
3.1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Contact'.
3.2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. MaryFotografie  heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.4. De kosten van de fotoreportage en reiskosten dienen vooraf betaald te worden op de dag van de fotoreportage zelf. Gelieve voor gepast geld te zorgen. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan MaryFotografie u helaas geen foto's leveren.
3.5. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft MaryFotografie recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
3.6. Bij het maken van een reportage is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Bij regen kan dit echter niet vanwege mogelijke schade aan  de apparatuur. De fotografe zal  in dit geval de reportage verzetten.
3.7. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is restitutie van de betaling in geen enkel geval mogelijk.

4. BETALING & LEVERTIJD
4.1. Door een fotoreportage in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoreportages, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
4.2. Eventuele afgedrukte foto's kunnen bij MaryFotografie worden opgehaald of de bestelling kan per post naar u worden verzonden na ontvangst van de volledige betaling.
4.3. U ontvangt uw difitale foto's nadat de volledige betaling van de reportage door de fotograaf  is ontvangen.
4.4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
4.5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
5.1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan MaryFotografie kenbaar te worden gemaakt. MaryFotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
5.2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
5.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op MaryFotografie, in welke zin dan ook.
5.4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dier en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dier, uw eigendommen en/of aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5.5. Deelname aan een fotoreportage of workshop is volledig voor uw eigen risico.

6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
6.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
6.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
6.3. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van MaryFotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
6.4. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van MaryFotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, níet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
6.5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met MaryFotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
6.6. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
6.7. Op alle producten van MaryFotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaryFotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet bestemd voor publicatie.
6.8. MaryFotografie mag foto's van uw paard ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard. Indien mogelijk zal MaryFotografie proberen om u op de hoogte te brengen van eventuele publicaties.
6.9. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: MaryFotografie” of “Foto: www.maryfotografie.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
6.10. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
6.11. Indien fotografische werken als digitaal bestand voor publicatie zijn aangeleverd, dient u deze na het overeengekomen gebruik te wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
6.12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

Powered by SmugMug Log In